CD&V Plus verkiest de vroegere steenbakkerij om het nieuwe containerpark te realiseren

 

Eric De Vriendt lijsttrekker van CD&V-PLUS antwoordde op het voorstel "Ik stel voor dat er binnenkort in het hart van Munkzwalm (Veldstraat) GEEN containerpark en bedrijvencentrum komt.van de vragende partij van de site deredactie.be 

Hier geven we een motivatie van dit antwoord:

CD&V PLUS wil lokale ondernemers versterken en een hedendaags en betaalbaar afvalbeleid realiseren binnen een globale visie op het gebruik van de ruimte.

1) Ruimtelijke Ordening

Op het vlak van ruimtelijke ordening is in de vorige legislatuur een grote stap voorwaarts gezet. De opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) werd opgestart en bevindt zich momenteel in een eindfase. Het GRS is een beleidsrapport dat in grote lijnen de ruimtelijk ontwikkeling van onze gemeente voor de volgende jaren zal sturen.

Dit structuurplan bepaalt de principes waarop het verdere beleid rond ruimtelijke ordening wordt uitgebouwd. Het GRS bepaalt waar er in de toekomst nog kan gebouwd worden, waar er nood is aan extra ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en; waar sociale kavels kunnen gerealiseerd worden en dergelijke meer.

CD&V PLUS wil de ingeslagen weg verder bewandelen door het GRS te finaliseren en de uitvoering op te starten door middel van de opmaak van Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP’s).

Betreft het GRS

Momenteel is het openbaar onderzoek lopende. Dit is het forum voor de burger om inspraak te verkrijgen in dit dossier. Vervolgens worden eventuele bezwaren behandeld in de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) om tenslotte bekrachtigd te worden door de Bestendige Deputatie. De huidige teksten en kaarten van het GRS zijn het resultaat van de ontwerper, de GECORO en de provinciale en Vlaamse instanties.

Het is aan de burger om tijdens het openbaar onderzoek aan te geven dat er bepaalde ongewenste elementen zijn opgenomen in het GRS zoals de locatie van storende activiteiten te dicht bij woongebieden. Zonder die bezwaren is het moeilijk om het bestaande voorstel bij te sturen.

CD&V Plus verkiest de omgeving van de vroegere steenbakkerij en "den Os" om containerpark en bedrijventerrein te realiseren. Op dit ogenblik zijn er door de hogere instanties nog bezwaren voor die locaties. Wij streven ernaar om binnen de vigerende wetgeving met die instanties naar een oplossing toe te werken. Een Ruimtelijk Uitvoerings Plan voor de inplanting van het nieuwe containerpark is daarbij prioritair.

2) Lokale ondernemers versterken.

CD&V Plus wil de lokale economie en de plaatselijke tewerkstelling stimuleren.

Zwalm is een groene en landelijke gemeente met veel open ruimte en natuur. Deze opportuniteiten geven ons de mogelijkheid om toerisme, sport en vrijetijdsactiviteiten te ontwikkelen. Het behouden van deze sterke punten mag echter niet ten koste gaan van andere sectoren.

We moeten oog hebben voor onze specifieke geografische ligging en de kansen hiervan optimaal benutten. Door een efficiënte dienstverlening o.a. via eenvoudige, eenduidige reglementeringen, eerstelijnshulp bij vergunningsaanvragen en rechtvaardige belastingen willen we verder bouwen aan een bedrijfsvriendelijke gemeente.

3) Investeren in milieu en afvalbeleid.

Op vlak van het milieu- en afvalbeleid is in de voorbije legislatuur dankzij CD&V veel verwezenlijkt.  Achterstanden voor gemeentelijke vergunningen en dienstverlening werden grotendeels weggewerkt.

CD&V Plus streeft ernaar om de dienstverlening inzake afval te verbeteren.

Verdere studie en uitwerking van een hedendaags en betaalbaar afvalbeleid

Daartoe behoort de problematiek van de openingsuren en de locatie van het containerpark

Ook een aanpassing van andere diensten behoort tot de mogelijkheden.

 

 

Share/Save