Nieuws van onze schepen: Opmaak RUP ‘Zonevreemde Bedrijven’.

Vermits Zwalm een landelijke gemeente is, zijn er weinig zones bestemd voor bedrijvigheid. Door het ontbreken van bedrijventerreinen, komt in de gemeente heel wat verspreide bedrijvigheid voor. Deze bedrijven liggen hierbij niet altijd in de juiste bestemmingszone volgens het gewestplan. De bedrijven verkeren hierdoor dikwijls in een onzekere situatie en kunnen niet uitbreiden.

Het gemeentebestuur besliste dan ook om een RUP ‘Zonevreemde Bedrijven’ op te starten. Het RUP wordt opgemaakt voor bestaande bedrijven die niet binnen de juiste bestemmingszone zitten volgens het gewestplan (= zonevreemd). Het gemeentebestuur wenst voor deze bedrijven te onderzoeken of ze bestendigd kunnen worden op hun huidige locatie en of ze eventueel onder voorwaarden kunnen uitbreiden. In het RUP wordt de huidige bestemmingszone omgezet naar een zone voor bedrijvigheid op maat van het bedrijf. Dit biedt voor het bedrijf een grotere rechtszekerheid naar de toekomst.

Het gemeentebestuur doet dan ook een oproep aan deze bedrijven om zich kenbaar te maken zodat naar een oplossing kan gezocht worden. Zit uw bedrijf in dergelijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met de stedenbouwkundige ambtenaar van Zwalm, met de bevoegde schepen

Schepen Eric De Vriendt 0473 331614 devriendt.eric@belgacom.net of een aanvraag te richten naar het College van burgemeester en schepenen, Zuidlaan 36, 9360 Zwalm.

Share/Save