Het kerkenbeleidsplan

visie op kerkenbeleidsplan in Zwalm

CD&V Zwalm en CD&V Zwalm Plus

 

De gemeenteraad van Zwalm keurde op donderdag 13/10/2016het parochiekerkenbeleidsplan goed. Het Parochiekerkenbeleidsplan heeft als eindconclusie de herbestemming van 10 Zwalmse kerken. CdenvPlus keurde dit mee goed om de 80% subsidies van de hogere overheden veilig te stellen.Nu pas begint echter het grote werk, nl. wat gaan we als zinvolle, respectvolle en door het brede publiek gedragen herbestemming geven aan de kerken in Zwalm. CdenvPlus wil hierin actief meedenken en –werken.

 

 

In 2011 vroeg toenmalig minister Bourgeois (binnenlandse aangelegenheden)om een langetermijnvisie uit te werken omtrent de toekomst van de kerken. Immers, de leegloop in de kerken en het gebrek aan priesters waren niet te ontkennen, maar de torenhoge onderhoudskosten voor al deze gebouwen evenmin.

 

Het bisdom erkende dit probleem en gaf het signaal aan de locale dekenaten (Deken Raf) om samen met de parochiale ploeg een toekomstvisie uit te schrijven voor ‘een nieuwe parochie’. Deken Raf duidde een hoofdkerk en een reservekerk aan. Daaruit volgde dat alle andere kerken niet meer werden gebruikt en dus beleven leegstaan en dus in aanmerking komen voor een andere bestemming, een ander soort gebruik.

 

De administratie heeft hard gewerkt om tot een duidelijk beeld te komen van de toestand van onze kerken ('kerkportretten' en 'swot-oefening') en een kerkenbeleidsplan uit te schrijven.Dit plan kwam er, en door het op de gemeenteraad te keuren, wordt voldaan aan een ondertussen decretaal verplichte voorwaarde. Hierdoor stellen wij de 80% subsidies veilig.

 

Dit plan is niet meer dan een ‘kader’. We beschouwen dit Kerkenbeleidsplan echter niet als een blanco cheque om om het even wat te doen. We zullen dossier per dossier bekijken of de concrete voorstellen aan alle voorwaarden, zowel kerkrechtelijk als bestuurlijk, voldoen en een voldoende breed draagvlak hebben.

 

Het echte werk begint nu pas. Om voor de 10 kerken die door de Kerkelijke overheden niet meer gebruikt worden en een nieuwe bestemming te vinden, is een enorme uitdaging.

 

Een ding is zeker, geen enkele kerk wordt gesloopt. Totdat een kerk een breed gedragen herbestemming heeft gekregen en door de Bisschop is ontwijd, blijven de kerken gewijd en is er nog mogelijkheid om de kerken te huren voor tentoonstellingen en concerten en dergelijke. Dit is de toepassing van een bestaande afspraken nota.

 

Voor het vinden van passende herbestemmingen is het noodzakelijk om diep respect te hebben voor lokale gevoeligheden,voor de rol van het dekenaat met zijn parochiale ploegen voor de coördinerende rol van het Centrale Kerk Bestuur. Uiteraard is het gemeentebestuur van belang om de financiële impact voor de Zwalmenaar te bewaken. Daarnaast zijn ook verschillende partners van buiten Zwalm mee betrokken zoals de Dienst Erfgoed, het Bisdom Gent enhet Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC). Wij kijken kerk per kerk of iedereen zich in grote mate kan verzoenen met de weerhouden voorstellen.

 

Mensen blijven echter met heel veel vragen en verdriet zitten.‘Wat gaat er nu gebeuren met de kerk, met het kerkhof, …? Kan ik nog in de kerk? Gaat men mij het recht ontnemen om bij mijn partner begraven te worden?’

 

Daarom willen wij met CdenvPlus een info-avond organiseren met experts ter zake. Bedoeling is duidelijkheid te brengen, zodat de mensen weten waar ze voor staan, wat kan en niet kan.

Wij voorzien deze info-avond voor het voorjaar 2017.’

 

Voor verdere info: Bernhard Ardaen – Bernhard.ardaen@skynet.be

 

 

 

Share/Save