Zwalm

Het kerkenbeleidsplan

visie op kerkenbeleidsplan in Zwalm

CD&V Zwalm en CD&V Zwalm Plus

 

De gemeenteraad van Zwalm keurde op donderdag 13/10/2016het parochiekerkenbeleidsplan goed. Het Parochiekerkenbeleidsplan heeft als eindconclusie de herbestemming van 10 Zwalmse kerken. CdenvPlus keurde dit mee goed om de 80% subsidies van de hogere overheden veilig te stellen.Nu pas begint echter het grote werk, nl. wat gaan we als zinvolle, respectvolle en door het brede publiek gedragen herbestemming geven aan de kerken in Zwalm. CdenvPlus wil hierin actief meedenken en –werken.

 

 

Persbericht Gemeenschapscentrum

Aanleiding voor dit persbericht van CD&V Plus, Zwalm is een artikel in het Nieuwsblad, Editie Oost-Vlaanderen van 17 september 2016 met als titel: VoorZwalm zegt gemeente 1,5 miljoen euro te besparen. Oppositie; “Post is goedkoop alternatief voor nieuwbouw”

VoorZwalm, een van de oppositiepartijen zegt: “CD&V Plus staat er bij en kijkt er naar”.

Woord van de voorzitter (huis aan huis blad)

Bedankt voor de massale opkomst en medewerking aan onze geslaagde lentebrunch. De warme ondersteuning van onze leden en sympathisanten die we hebben mogen ervaren, geeft de bestuursleden van CD&V Plus veel voldoening en de kracht om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Nieuws van onze schepen: Opmaak RUP ‘Zonevreemde Bedrijven’.

Vermits Zwalm een landelijke gemeente is, zijn er weinig zones bestemd voor bedrijvigheid. Door het ontbreken van bedrijventerreinen, komt in de gemeente heel wat verspreide bedrijvigheid voor. Deze bedrijven liggen hierbij niet altijd in de juiste bestemmingszone volgens het gewestplan. De bedrijven verkeren hierdoor dikwijls in een onzekere situatie en kunnen niet uitbreiden.

Innoverende woonvormen met aandacht voor de noden van onze gezinnen

We nemen in dit nummer één problematiek in het bijzonder onder de loep, met name sociale isolatie en eenzaamheid bij ouderen.

Share/Save